1 november 2015

Algemene beschouwingen begroting 2016

edwinklAllereerst complimenten voor het college voor het presenteren van een sluitende begroting. Met die woorden had fractievoorzitter Edwin Helvrich de Algemene Beschouwingen namens de Partij van de Arbeid willen openen. Echter het afgelasten van de Informatieavond over de opvang van vluchtelingen noodzaakte hem tot een ander begin.

De Partij van de Arbeid vindt het dieptreurig dat de avond afgelast moest worden vanwege de te verwachten komst van mensen die niet op een normale manier de discussie willen aangaan. Wij begrijpen dat mensen zorgen hebben over de komst van vluchtelingen. Maar daar moet je met elkaar over in gesprek gaan en niet met intimidatie en geschreeuw je eigen gelijk willen halen.
Wij steunen het besluit van de burgemeester dat de avond is afgelast en gaan er vanuit dat de avond later dit jaar wel op een goede en respectvolle manier met de Harlinger bevolking gehouden kan worden.

Een sluitende begroting, ondanks dat we als gemeente meer extra taken met minder geld moeten doen. Ook is er financiële ruimte om nieuw beleid uit te gaan voeren. De decentralisaties op het sociale domein vragen veel van de gemeentelijke organisatie, de PvdA-fractie is tevreden met de manier waarop dit in onze gemeente gegaan is. De oprichting van het Jeugdteam en Stadsteam is een goede keuze geweest.
Er is echter geen tijd om tevreden achterover te gaan leunen. Het college moet aan de slag met de transformatie van het zorg- en ondersteuningsaanbod in de gemeente, noem het de verfijning van de decentralisatieopgave. Te denken valt aan thema’s als laaggeletterdheid, schuldhulpverlening, armoedebestrijding, kindermishandeling en gezondheidsbeleid.
Het doet de PvdA-fractie goed dat er inmiddels een aantal ontwikkelingen in gang zijn gezet, wij denken hierbij aan het project Jongeren op Gezond Gewicht, muziekonderwijs en de vakleerkracht voor het gymnastiekonderwijs in het basisonderwijs. Met de aanstaande verbouw van het schoolgebouw in de Hofstraat is het onderwijs in onze gemeente goed onderdak. Ook het aanbieden van gratis voorschoolse educatie, met beproefde leer- en ontwikkelingsmethodieken, draagt bij aan het optimaliseren van ontwikkelingskansen van de jeugd. Voor sommige kinderen is er indien nodig zelfs een extra gratis derde dagdeel beschikbaar.
In het kader van het tegengaan van laaggeletterdheid is het goed om te constateren dat de verbouw van de bibliotheek in het centrum, dit zit als nieuw beleid in de begroting, van start zal gaan. Hiermee wordt de wens van de PvdA om een levendige, mooie bibliotheek in het centrum te houden gerealiseerd door het college.

Zorgen heeft de PvdA bij de achterblijvende arbeidsparticipatie in onze stad. Onze fractie wil dat het college hier nog meer werk van gaat maken. Het optrekken van de vermogensvrijstelling om in aanmerking te kunnen komen voor een bijdrage huishoudelijke hulp is een treffend voorbeeld van het sociale karakter van dit college. In Eindhoven heeft de gemeente beleid ontwikkeld om een inkeerregeling voor fraude met uitkeringen op te stellen. Hoe staat het Harlinger college hier tegenover?
De laatste tijd zijn er weer een aantal wijkschouwen geweest. Voor de gemeente een goede manier om met buurtbewoners te praten over hun eigen buurt en te kijken hoe we Harlingen nog mooier kunnen maken. De leefbaarheid van onze stad en dorpen gaat ons zeer aan het hart. Onze fractie is dan ook bij bijna alle wijkschouwen aanwezig geweest. Wij verwachten van het college dat de aangegeven knelpunten, daar waar mogelijk, snel zullen worden opgelost. Zo is er de wens om het fietspad langs de Kimswerderweg van De Eendracht richting de brug door te trekken. Nu maken veel voetgangers bij een Rondje Groot Ropens gebruik van dit fietspad. Voor de verkeersveiligheid is dit ongewenst. Hierbij het verzoek aan het college om dit punt op te pakken.
De PvdA-fractie verzoekt het college om in 2016 met plannen te komen om de entrees van onze stad aan te pakken. Met name de Westerzeedijk zou voor de Tall Ships Races in 2018 en parallel aan de ontwikkelingen in de Nieuwe Willemshaven moeten zijn aangepakt. Om dat te kunnen realiseren is tijdige planvorming gewenst.
Het doet onze fractie goed dat in de ontwikkeling van het toerisme onlangs verdere stappen zijn gezet. Te denken valt aan de multifunctionele aanlegsteiger en het bestemmingsplan Nieuwe Willemshaven. Maar er valt nog veel meer te doen, wij denken bijvoorbeeld aan de Grote Bredeplaats. Een in potentie prachtige verblijfplaats met horeca voor toeristen en Harlingers. Maar zo af en toe is het geen aantrekkelijke plek om te verblijven. Te denken valt aan containers, geparkeerde auto’s, zwerfvuil en slordige terrassen. Wij zouden graag zien dat het college actief met alle belanghebbenden om tafel gaat om van de Grote Bredeplaats een mooi plein te maken.
De Jeugdgemeenteraad heeft een belangrijke functie in het betrekken van jongeren bij het bestuur van onze gemeente. Het is mooi om te zien dat er elk jaar weer nieuwe aanwas is van enthousiaste jongeren.

De PvdA steunt het door het college voorgestelde beleid voor 2016.
Wij wensen u bij de uitvoering van al onze ambitieuze plannen veel succes en wijsheid toe.

Wilt u reageren stuur dan een mailtje naar afdelingharlingen@pvda.nl