Door Edwin Helvrich op 25 oktober 2016

Algemene beschouwingen begroting 2017

edwinkl

De Partij van de Arbeid is tevreden met de begroting 2017 die het college aan de gemeenteraad heeft aangeboden. Met die woorden heeft fractievoorzitter Edwin Helvrich de Algemene Beschouwingen namens de Partij van de Arbeid geopend.

De lasten voor onze burgers en bedrijven blijven laag en tegelijkertijd is er ruimte voor nieuw beleid. Ondanks dat er door bezuinigingen van de Rijksoverheid minder geld uit Den Haag komt, maar er wel steeds meer van de gemeente verwacht wordt. De financiële positie van de gemeente is goed en biedt ruimte voor diverse investeringen.  

.
Een aantrekkelijke gemeente
Onze stad en beide dorpen worden steeds aantrekkelijker om te wonen en te verblijven. Te denken valt aan de opgeknapte Buorren in Wijnaldum en de Spiker, waar momenteel aan gewerkt wordt. Al eerder dit jaar heeft de gemeenteraad ingestemd met het inrichten van groen bij de Westmeep en bij Bynia State. Later in deze raadsvergadering komen wij samen met onze coalitiegenoten met plannen voor het Harlinger Bos en het Harmenspark. Hiermee zijn we er nog niet, ook onze stadsentrees behoeven een flinke opknapbeurt. College, wanneer kunnen wij actie van u op dit punt verwachten? 

Blij zijn wij met de aanleg van het fietspad van Wijnaldum naar Midlum, niet alleen voor de schoolgaande jeugd, maar ook voor recreërende fietsers een aanwinst. Mede met financiële steun van de provincie wordt de Stationsweg opgeknapt en veiliger voor fietsers gemaakt. Het zou een goede zaak voor de verkeersveiligheid zijn als ook de Spoorstraat aangepakt kan worden. De verdubbeling van de N31 vordert in vlot tempo, een aanwinst voor het aanzien en de verkeersveiligheid in onze stad! 

Sociaal domein
In het sociale domein is er veel werk verzet, het Gebieds- en Jeugdteam doen goed werk, er is slechts één formele klacht na ongeveer 2.000 huisbezoeken. Participatie is en blijft een serieus aandachtspunt in Harlingen. Dat gebouw C een nieuwe, sociale invulling krijgt doet de PvdA daarom goed. Dagbesteding en wijkactiviteiten zullen er onderdak krijgen. Dit is een bovenslag voor Plan Zuid en de mensen die er gebruik van gaan maken. Mensen zullen door de activiteiten aldaar hun sociale netwerk kunnen verstevigen. Het college gaat 150.000 euro uittrekken voor een pilot gericht op een snellere uitstroom richting werk. Dat heeft onze steun, immers het doel is altijd dat een ieder zelf in zijn eigen levensonderhoud voorziet, waar nodig met behulp van de overheid. Wij staan als fractie voor een goed sociaal beleid, het gratis verstrekken van de ID-kaart aan minima is daarvan een sprekend voorbeeld. Dit jaar is het kwijtscheldingsbeleid verruimd voor kleine zelfstandigen en voor huiseigenaren die in de problemen zijn gekomen.

We roepen het college op om haar taakstelling voor mensen met een beperking, het beschermd werken, werkzaam bij de gemeente snel te realiseren. Het aanpakken van ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen via de Peuterplusvoorziening, dat door middel van extra aandacht de ontwikkeling van peuters stimuleert heeft uiteraard onze volledige steun. Kinderen een goede start meegeven is voor onze jonge Harlingers van groot belang. Gratis VVE-dagdelen is uniek in Fryslân!

De gemeente Harlingen gaat zich financieel tot het uiterste uitstrekken bij de Huishoudelijke Hulp. De algemene voorziening blijft 8,50 euro per uur kosten, de overige gemeenten in noordwest gaan 10,50 euro vragen aan hun burgers. In sociaal opzicht dus een positieve afwijking voor deze kwetsbare groep mensen. Iemand die minder dan 120% van het minimuminkomen heeft betaald zelfs niets. 

Het voorgestelde beleid om laaggeletterdheid tegen te gaan spreekt ons zeer aan. Het college wil de buitensportbeleving stimuleren, wij zien voorstellen daarvoor graag tegemoet. Uitbreiding van het muziekonderwijs door Ritmyk aan groep 5 tot en met 8 juichen wij van harte toe. Meer kinderen dan vroeger via de muziekschool zullen daardoor nu wel muziekonderwijs krijgen. Ideeën om de bibliotheek en het Hannemahuis met een boekhandel te combineren worden hopelijk komend jaar werkelijkheid. In 2017 zal het gebouw aan de Hofstraat worden geopend, de zoveelste investering in onderwijshuisvesting tijdens PvdA-deelname aan het college! 

Tot slot
De gemeenteraad is vorige maand gestart met een nieuwe vergaderstructuur. Maar er verandert meer, zo hadden wij onlangs Praat met de raad in Wijnaldum. Verschillende onderwerpen kwamen aan de orde, zoals de fraai opgeknapte Buorren, de zorgen om de REC en de kansen, maar ook bedenkingen bij de Visvijvers. Eén mevrouw vroeg of er vanwege het zwerfafval ook een zogenoemde blikvanger kan komen op de Haulewei nabij de Winamerdyk. De vraag aan de wethouder is dan ook, wanneer kunnen wij die samen plaatsen? Net als collega Sijtsma, met de plaatsing van de fraaie, nieuwe grenspalen, wil ik best de handen uit de mouwen steken! Tenslotte moet zo’n wens vanuit onze burgers toch gerealiseerd kunnen worden? 

Harlingen profileert zich steeds meer als toeristische bestemming. De inkomsten voor onze ondernemers worden daardoor steeds groter en hopelijk ontstaat er daardoor meer werkgelegenheid. In dit kader is de aanleg van een nieuwe Trailerhelling een goede aanvulling op onze recreatieve infrastructuur. Wij zullen dan ook met een motie komen om er een te gaan realiseren.

Wilt u reageren stuur dan een mailtje naar afdelingharlingen@pvda.nl

Edwin Helvrich

Edwin Helvrich

Helvrich, Edwin A.S. Talmastraat 65 8862 WT Harlingen Tel:  0517-234364 PERSOONLIJKE INFO Ik ben Edwin Helvrich, ben 45 jaar en ben geboren en getogen in Harlingen. Ik ben leraar aardrijkskunde en geschiedenis aan de RSG Simon Vestdijk. Graag wil ik voor de Partij van de Arbeid lid van de gemeenteraad van Harlingen blijven. De afgelopen

Meer over Edwin Helvrich