Algemene beschouwingen PvdA Harlingen

31 oktober 2018

Ambitieus is een woord dat goed past bij de Begroting 2019, zeker gezien de indrukwekkende lijst van nieuwe projecten en activiteiten die er in staan. Deze begroting is wat de PvdA betreft een prima uitwerking van het door de gemeenteraad vastgestelde Bestuursakkoord. De Programmabegroting 2019 en het meerjarenperspectief tot en met 2022 zijn niet alleen ambitieus, maar ook goed onderbouwd op basis van bestaand beleid, aangevuld met nieuwe beleidswensen uit het Bestuursakkoord. De plannen die in het Bestuursakkoord staan worden volgens de PvdA door het college voortvarend opgepakt. Zoals daar zijn de extra uitgaven in het sociaal domein, de voortzetting van Harlingen Werkt en de ontwikkeling van het Waterfront en het Westerzeedijkgebied. We zijn een ambitieuze gemeente, er wordt veel van onze ambtenaren gevraagd. Het is dan ook terecht dat op plekken in de organisatie waar het knelt de formatie komend jaar zal worden uitgebreid om alle beleidswensen goed uit te kunnen blijven voeren.

Het ruimhartige sociale beleid van de gemeente Harlingen wordt voortgezet, sterker nog, het wordt geïntensiveerd met onder andere extra geld voor Harlingen Werkt en het zorg innovatiefonds en de schuldhulpverlening. Zorg hebben wij wel voor wat de armoedeval genoemd wordt, nogal wat gezinnen kunnen maar net rond komen, welke mogelijkheden ziet het college om hier iets aan te doen?

De gebiedsontwikkeling in onze stad krijgt een flinke impuls, er worden namelijk extra middelen gereserveerd om als gemeente te kunnen investeren in het Waterfront en het Westerzeedijkgebied. Nu er in de Willemshaven allerlei particuliere initiatieven van de grond komen, na de eerder gedane grote gemeentelijke investeringen, is het tijd om andere gebieden van onze stad tot ontwikkeling te brengen. Binnenkort worden de eerste besluiten over het Westerzeedijkgebied genomen. De PvdA steunt deze investeringen omdat een mooi ingerichte stad met nog meer mogelijkheden voor extra werkgelegenheid in recreatie en toerisme ons een goede zaak lijken.

Zoals de conclusie over de financiële positie van onze gemeente op pagina 74 luidt, is “onze financiële positie op dit moment goed te noemen terwijl de vooruitzichten voor de jaren daarna gunstig zijn.” Tegelijkertijd moeten wij ons bewust zijn van de laatste regel uit deze conclusie over de financiële positie, namelijk: “Voor eventuele gewenste extra ruimte voor nieuw beleid zal op bestaand beleid moeten worden bezuinigd en/of zullen inkomsten moeten worden verhoogd.” Met andere woorden de buffers voor nieuwe beleidswensen zijn na het realiseren van onze bestuursambities beperkt. De conclusie van de PvdA is dan ook dat we de komende jaren weer een buffer moeten opbouwen voor na 2022. Positieve jaarresultaten komen wat ons betreft in de Algemene Investeringsreserve zodat we in de toekomst weer kunnen investeren.

Met deze begroting is de PvdA zeer tevreden, wij hebben dan ook maar een paar aanvullende wensen. Graag zouden we zien dat de gemeente een fonds instelt om jonge topsporters financieel te ondersteunen, wat de PvdA betreft komen we daarmee gezinnen met kinderen die aan topsport doen en daardoor hoge kosten hebben tegemoet. Om dit idee te realiseren zullen we een amendement indienen.

Een punt waar we ook extra aandacht voor willen vragen is iets waarvoor andere fracties in het verleden ook al aandacht hebben gevraagd: meer bomen in onze gemeente. Zo is er een initiatief van twaalf gemeenten die samen met natuurorganisatie IVN een minibos gaan planten, ter grootte van een tennisbaan. De voordelen zijn meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval. Wij zouden dan ook graag zien dat Harlingen ook een minibos gaat planten. Dit idee past wat ons betreft uitstekend bij meer groen in onze gemeente, net zoals het voornemen om te komen tot ecologische bermen en oevers. Er zijn ook subsidiepotten beschikbaar voor de realisatie. Graag vernemen wij wat het college, maar ook collega-fracties, van dit idee vinden. Zodat bij positieve reacties dit idee verder uitgewerkt kan gaan worden.

Uitdagingen zijn er ook, hoeveel geld krijgt de gemeente in de toekomst uit Den Haag? Hoe ontwikkeld het sociaal domein zich verder, bijvoorbeeld als het gaat om de toekomst van Empatec en extra uitgaven voor de WMO? Hoe lopen verschillende rechtszaken, bijvoorbeeld inzake het parkeren af? Dit zijn ontwikkelingen die wel sterke invloed hebben op onze gemeente, maar die we niet altijd zelf kunnen beïnvloeden. De PvdA streeft ernaar om gezamenlijk, gemeenteraad en college, deze uitdagingen op te pakken.

De fractie van de Partij van de Arbeid kijkt uit naar 2019! Het beloofd een alles behalve saai jaar te worden met zoveel ambities en uitdagingen.