27 november 2014

Brief aan de PvdA-fractie in Provinciale Staten

Wij onderschrijven volledig dat het gebruik van fossiele brandstoffen moet en kan worden beperkt. Aan de winning en het gebruik van die brandstoffen kleven zulke ernstige bezwaren voor de gezondheid en het milieu dat wij zo optimaal mogelijk gebruik moeten maken van duurzame energiebronnen.

In de gemeente Harlingen wordt op ruime schaal duurzame energie opgewekt: Warmtekrachtcentrale, Reststoffenenergiecentrale, zonnepanelenpark (in aanleg) en windmolens. Met onze volledige steun heeft de gemeente concentratie van de windmolens bevorderd. Daarbij is wat de hoogte betreft regelmatig de grens opgezocht. De mogelijkheden blijken begrenst door regels van de provincie en Defensie. Nu wordt ruim de helft van de duurzame energie in onze provincie in Harlingen opgewekt. Na realisatie van alle plannen zal dat in 2020 nog steeds meer dan een kwart zijn.

Uitbreiding van de capaciteit op de bestaande locaties voor windenergie in de gemeente Harlingen is wat ons betreft niet op voorhand uitgesloten. Elk initiatief moet op eigen merites worden beoordeeld. Uitbreiding van de locaties kan niet op steun in de Harlinger gemeenschap rekenen. Wij zijn van oordeel dat op de ‘krappe’ ruimte in onze gemeente rond de dichte bebouwing van de woonkernen en bedrijventerreinen een groene gordel met voldoende ruimte moet blijven. De in het rapport ‘Fryslân voor de wyn’ voorgestelde locaties tasten dat uitgangspunt op onaanvaardbare wijze aan. Verder zien wij niet de logica van een locatie langs het Van Harinxmakanaal als vervanging van de locatie langs de A31.

Onze wens van voldoende groene ruimte en daarmee ons bewaar tegen nieuwe locaties voor windenergie beperken zich overigens niet tot het gebied van onze eigen gemeente. Dit geldt ook voor de direct aangrenzende gemeenten.

Als alternatief voor de windmolens op land stellen wij voor lijnopstellingen langs de Afsluitdijk. Voor de goede orde: molens aan de zeekant van de Afsluitdijk zullen in de gemeente Harlingen staan.

Wij willen dat het provinciaal bestuur de plannen in het rapport ‘Fryslân voor de wyn’ afwijst, in ieder geval voor zover die betrekking hebben op de gemeente Harlingen en naaste omgeving.

Wilt u reageren stuur dan een mailtje naar afdelingharlingen@pvda.nl