PvdA Harlingen werkt aan de toekomst

12 december 2017

Al decennialang, misschien zelfs al veel langer, heeft de gemeente Harlingen veel sociale problemen. Het aantal mensen dat werkloos is en moet rondkomen van een uitkering is veel hoger dan het landelijke en Friese gemiddelde, en het gemiddelde inkomen en vermogen van Harlinger gezinnen is ronduit laag. Bij veel mensen ontbreekt het aan welvaart, en in het kielzog van deze ontbrekende welvaart bevind zich een scala aan maatschappelijke problematiek.

Het gaat dan bijvoorbeeld om een lagere levensverwachting en een minder goed ervaren gezondheid, hoog zorggebruik, huiselijk geweld, psychische problematiek, schuldenproblematiek, laaggeletterdheid, eenzaamheid enzovoort. Harlingen scoort te vaak te hoog op lijstjes waar deze problemen per gemeente worden uitgelicht. De noodzaak om deze problemen aan te pakken is groot, niet alleen om het welzijn in onze gemeente te bevorderen maar ook omdat er miljoenen aan gemeenschapsgeld mee gemoeid zijn.

Doorbraak forceren

Sinds 2015 heeft de gemeente een betere positie om hier een doorbraak in te forceren. Sinds 2015 hebben de gemeenten in Nederland namelijk meer taken en bevoegdheden gekregen in het zorg- en hulpverleningsdomein via de invoering van de WMO2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. De gemeente Harlingen heeft er voor gekozen om een Stads- en Jeugdteam op te richten. Beide teams werken vanuit het Vierkant hard aan tal van verschillende ondersteuningsvragen op het gebied van

zorg, welzijn, en inkomen voor tal van Harlingers, Wijnaldumers en Midlummers.

Per jaar leggen zij zo’n 2000 huisbezoeken af, en vaak weten zij vanuit hun expertise mensen te helpen met een klein of groot probleem. Niet zelden zorgen ze ervoor dat mensen weer beter het leven tegemoet kunnen gaan, en niet zelden wordt er een positieve doorbraak in iemands leven geforceerd en zijn mensen in staat zijn om (beter) mee te doen in onze samenleving.

Symptoombestrijding?

Dat de geboden ondersteuning broodnodig is staat buiten kijf. Maar het heeft wel iets weg van symptoombestrijding. We bestrijden mijn inziens nog steeds grotendeels de gevolgen van het gebrek aan welvaart, terwijl het gebrek aan welvaart zelf veel meer dan nu het geval is, zou moeten worden aangepakt. De meest voor de hand liggende route is om meer mensen aan het werk te krijgen. Het hebben van een baan is toch de meest effectieve manier om aan een betere, welvarende maar ook stabiele toekomst te kunnen werken. Afgelopen maand heeft de gemeente een plan gepresenteerd om meer mensen aan het werk te helpen. Het plan heeft een aantal uitgangspunten:

1)-tijd en maatwerk in de ondersteuning van werkzoekenden;

2)- een betere verbinding met het bedrijfsleven;

3)-financiële prikkels gebruiken die werken ten opzichte van een

uitkering weer lonend moeten maken;

4)-streng handhaven op misbruik van voorzieningen.

De ambitie is om het werkloosheidspercentage op korte termijn weer terug te brengen naar het Fries gemiddelde en dat is realistisch zeker nu het economisch weer beter gaat in Nederland en er krapte op de arbeidsmarkt dreigt. Maar hoe kunnen we onze sociale structuur in Harlingen echt radicaal en duurzaam verbeteren?

Investeer in de jeugd!

De enige route naar een betere en welvarende toekomst is volgens mij het investeren in de toekomst. Voor uw kinderen en kleinkinderen moeten we in Harlingen de best mogelijke omgeving creëren! Onze jeugd verdient het om op te groeien in een veilige en gezonde omgeving waarin ieder kind de kans heeft om al zijn talenten te ontplooien. Daar werken gemeente Harlingen, onderwijs en tal van andere organisaties al een aantal jaren hard aan, en ik durf te zeggen dat we goede stappen zetten en nu al resultaat boeken.

Alle scholen zijn optimaal gehuisvest, en de basisscholen zijn omgedoopt tot Integrale Kindcentra waarin (voorschoolse) educatie en opvang in samenhang zijn ondergebracht. Harlingen is de enige gemeente in Friesland waar men gratis voorschoolse educatie(peuters) kan genieten, en waar we spelenderwijs en heel gericht de ontwikkeling van het kind stimuleren. Dat de gemeente volop investeert in de ontwikkeling van de jongere inwoners blijkt ook uit het feit dat we inzetten op gezond eten en volop beweging, cultuur- en muziekonderwijs voor alle kinderen, taalontwikkeling bespoedigen bij peuters en eigenlijk geen kans onbenut laten om de ontwikkeling van

jongeren op een positieve manier te beïnvloeden. Ieder kind verdient het om kans te maken op de best mogelijke toekomst.

En als we deze inspanningen een tijdje weten vast te houden ben ik hopelijk de laatste wethouder die schrijft over de grote sociale problematiek in Harlingen. Het is mijn ambitie om deze constateringen onderdeel te laten zijn van de Harlinger geschiedenis, niet van onze toekomst.

De winst van morgen begint met een goede investering vandaag.

Met vriendelijke groet: Hein Kuiken, Wethouder Sociaal Domein