PvdA in de raad: Raadsvergadering 14 november

16 november 2018

In eerste instantie beloofde de raadsagenda voor 14 november 2018 op grond van de agenda en de voorbesprekingen in de raadscommissie een korte vergadering te worden, maar daar was natuurlijk weer de REC. In de namiddag van 12 november was er weer sprake van een ketellekkage en moest de installatie voor de zoveelste keer in korte tijd weer stil gelegd worden. Het leidde tot een wanhoopsmotie, zoals burgemeester Sluiter het noemde, van GL, HB, WPH en D66. Een motie die de Harlinger niet verder helpt. Ja, wij snappen de frustratie. Geen frustratie die tergender is dan de frustratie van onmacht. Voor iedereen is de maat vol wat betreft de storingen bij de REC. Maar we moeten wel ons hoofd koel houden en niet het College opzadelen met onuitvoerbare moties, die wel goed klinken, maar geen zoden aan de dijk zetten. Wij willen op basis van solidariteit en samenwerking de misstanden bij de REC aanpakken. We zien dat ons offensief als eensgezinde raad andere gemeentes wakker schudt. Hier draagt de unaniem aangenomen motie van VVD-raadslid Gerrit Jan de Vries weer sterk aan bij. De gemeenteraad en het College van B&W gaan voltallig in gesprek met de Provinciale en Gedeputeerde Staten om de hete aardappel die REC heet nu eens en voor altijd op het bord van de Provincie te leggen. Daar waar die hoort!

Hieraan vooraf werden achtereenvolgens het Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet, de Belastingverordeningen 2019, de Verruiming winkeltijden en het voorkeursmodel Open Planproces Westerzeedijk in meerderheid door de raad vastgesteld. Eindelijk gaan we aan de slag met het Westerzeedijkgebied. Een aantrekkelijk, groen en toegankelijk gebied waar toeristen, maar vooral ook de Harlinger van kan genieten. Vooral dat tweede is belangrijk, daarom moet het College blijven werken aan burgerparticipatie en vooral inwoners en omwonenden betrekken bij de plannen. De verruiming van de winkeltijden leidde binnen onze eigen partij tot twee standpunten, drie voor en twee tegen, maar als gevolg van een amendement van de ChristenUnie om de verruiming tot één uur te beperken was een stemverklaring niet nodig.

In de raad werden bezwaarhebbers al gauw worden beschouwd als nostalgische mensen die niets van deze moderne tijd begrijpen. Maar wat is er nostalgisch aan het luisteren naar supermarktondernemers en het opkomen voor de rechten van werknemers? Wat is er modern aan een 24-uurs economie die vaak zorgt voor een race naar de bodem? Terechte vragen waar velen aan voorbij gingen. Deze discussies houden ons scherp en moeten we, ook binnen de PvdA, met elkaar blijven aangaan. Als PvdA willen daarom we meer te weten komen over hoe dit onderwerp leeft bij jongeren en het supermarktpersoneel. Hier gaan we mee aan de slag en de discussie wordt dus zeker vervolgd!

Tot slot was er een motie van Harlinger Belang om de portefeuille van het totale Sociaal Domein terug te brengen bij één wethouder in plaats van zoals nu bij twee wethouders. Deze motie werd door de raad afgewezen. Het Sociaal Domein bestaat uit vier componenten met eigen geldstromen en daarom is opdeling over twee wethouders helemaal niet onzinnig. Bovendien zijn er andere onderwerpen, zoals bijvoorbeeld onderwijs en volkshuisvesting die heel goed ondersteunend zijn aan het Sociaal Domein. In die gevallen wordt het Sociaal Domein alleen maar versterkt met twee wethouders. Voor de PvdA en anderen geen enkele reden de huidige portefeuilleverdeling weer te veranderen.

PvdA Harlingen
Ron Leen, Welmoed Konst, Bartele Boersma, Jacqueline Huizenga en Edwin Helvrich