Verslag Raadsvergadering 13 December

14 december 2017

Raadsvergadering 13 december

 Tijdens deze laatste raadsvergadering van 2017 ging het onder andere over de fusie van de Harlinger openbare basisscholen met de Stichting Odyssee uit Sneek, de nota Harlingen Gezond en de Pilot Harlingen Werkt.

 Nota Harlingen Gezond

Het is wettelijk verplicht om een keer per vier jaar een gemeentelijke gezondheidsnota op te stellen. Deze nota is eigenlijk een beschrijving van al de gemeente haar inspanningen op het gebied van gezondheid. Het gaat dan onder andere om de Jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau), inzet GGD, het project Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG), ontwikkeling van het gebiedsteam, Harlingen Hartveilig, suïcidepreventie, terugdringen alcohol- en drugsgebruik etc. De lijst met gemeentelijke activiteiten is fors en het college stelde voor om het huidige gezondheidsbeleid voort te zetten. De PvdA steunde dit voorstel van harte.

Fusie openbaar basisonderwijs Harlingen met openbaar basisonderwijs Sneek

Het schoolbestuur van het openbaar onderwijs in Harlingen wil fuseren met de stichting Odyssee uit Sneek. Het gaat hier om de scholen Noorderlicht en ’t Wad in Harlingen en Middelstein in Midlum. Odyssee heeft een tiental scholen in en rond Sneek. Het gaat hier om een bestuurlijke fusie die er voor moet zorgen dat er een groter, slagvaardiger en stabieler schoolbestuur komt dat beter in staat is om de scholen te ondersteunen bij het geven van goed en uitdagend onderwijs. Omdat de gemeente een zorgplicht heeft ten aanzien van het openbaar onderwijs is er instemming nodig van zowel de gemeente Harlingen als Súdwest-Fryslân. Het college ziet nut en noodzaak van de fusie in en legde dit nu ter besluitvorming voor aan de raad. Ook dit voorstel kon rekenen op de steun van de PvdA