Over Ons

Informatie over de PvdA Harlingen

De PvdA Harlingen is een erg actieve afdeling.

 • Het bestuur bestaat uit minimaal 4 ervaren bestuurders.
 • De gemeenteraadfractie bestaat uit 3 partijgenoten, de PvdA heeft geen zitting in het college, in Harlingen bestaat het college uit twee externe wethouders niet partijgebonden
 • De bestuurs-  als ook de vergaderingen van de PvdA gemeenteraadsfractie vinden altijd plaats met een vertegenwoordiger wederzijds.
 • De gemeenteraadsfractie houdt minimaal een keer per maand haar vergaderingen die openbaar zijn en worden tevens aangekondigd in de plaatselijke pers.
 • De vergaderingen van de  gemeenteraadsfractie worden altijd bijgestaan door de schaduwfractie gemiddeld 8 partijgenoten die leidend advies geven
 • De afdeling houdt verschillende keren per jaar een openbare ledenvergadering om met de leden in gesprek te gaan.

PvdA harlingen

De Partij van de Arbeid wil bewijzen dat de Gemeenteraad de brug tussen burger en beleid kan zijn. Dit schept over en weer verplichtingen.

 

De politiek moet en de PvdA wil luisteren. De ‘kloof’ tussen burger en bestuur bestaat niet als beide spelers elkaar serieus nemen.

De uitdaging is wensen van burgers inpassen in een beleid, dat recht doet aan het algemeen belang van onze gemeente. De Partij van de Arbeid staat open voor de inbreng van de burger, maar elk in de eigen rol.

Al deze onderwerpen waren speerpunt tussen 2010 en 2014

Hier staat de PvdA Harlingen nog steeds voor, hier een opsomming van de speerpunten voor 2015

Op gemeentelijk niveau moeten de activiteiten bijdragen aan een economische verbetering. Investeringen, die de gemeente moet doen of van plan is te doen, moet de gemeente zo snel mogelijk uitvoeren. Alleen dan kunnen bedrijven blijven draaien, kunnen mensen hun banen blijven houden en neemt het vertrouwen weer toe. Dus zullen wij onze activiteiten in de sfeer van onderhoud en infrastructurele werken moeten opvoeren. In dit economisch klimaat moeten wij onze verantwoordelijkheid nemen. Dat betekent dat de Partij van de Arbeid een samenleving voorstaat waarin een ieder zijn plaats weet te vinden en die ook kan behouden.

Kortom een gemeente waarin een ieder optimaal kan functioneren en die zich verantwoordelijk voelt voor: Werken, Wonen en Welzijn

Deze uitdaging is bij de Partij van de Arbeid in goede handen, want wij kennen een lange traditie van doelmatigheid, rechtvaardigheid en solidariteit. De gemeente moet met de haar ten dienste staande middelen maximaal resultaat zien te halen. Bij het maken van beleidskeuzes houden wij in eerste instantie rekening met de meest kwetsbare groepen.

Ook lokaal is ons motto: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.

De PvdA in Harlingen is van mening dat wij met onze Stadsvisie, waarin grote infrastructurele werken zijn opgenomen, een plan hebben waarmee Harlingen wordt versterkt. Er is een financiële basis om dit plan uit te voeren. Die uitvoering heeft bij onze partij dan prioriteit. Samenwerking met andere gemeentes is onderdeel van dit beleid.

Het Programma 2010-2014                     Het nieuwe   programma 2014-2015

 • gemeente neemt initiatieven en stimuleert de sociale woningbouw:
  starters- en studentenwoningen op het terrein waar de politieschool heeft gestaan;
  of op het Spaansenterrein aan de Kanaalweg;
 1. tenminste handhaven van het percentage huurwoningen;
 • een WMO-loket in het Vierkant waar iedereen zonder drempels informatie kan vragen over zorg en inkomen;
 • handhaven van het rechtvaardig minimabeleid dat in Harlingen boven het gemiddelde ligt, daarnaast het actief onder de aandacht brengen van de minimaregelingen;
 • in stand houden lage belastingdruk, geen stijging anders dan het inflatiepercentage;
 • zeer regelmatige bio-monitoring in Harlingen, Midlum, Wijnaldum en het buitengebied om de gevolgen van de REC nauwlettend te volgen;
 • inrichting van het buitengebied zodat agrarische bedrijfsvoering mogelijk blijft;
 • stimuleren van meer bewegen door het aanleggen van nog meer openbare speelplaatsen in aansluiting op groenvoorzieningen in stad en dorpen;
 • beter oppakken van de regierol voor het openbaar onderhoud;
 • verbeteren van het openbaar vervoer door het verlengen van lijn 75 door de woonwijken;
 • beter huisvesten van zaalsporten:
 1. realisatie van een tweede waddenhal;
 2. aandacht sociale veiligheid in de omgeving van de zalen;
 3. periodiek overleg tussen het gemeentebestuur en de gebruikers van de;
 • parkeervoorzieningen optimaliseren:
 1. parkeerbeleid – na evaluatie – beter afstemmen op de behoefte;
 2. tijdelijk parkeerruimte op ongebruikte terreinen (Dukdalfterrein);
 3. bouw van parkeergarages op het Dukdalfterrein en nabij de sluizen;
 • verder uitwerken van onze stadsvisie:
 1. in hoogte en omvang passende woningbouw op de Willemshaven;
 • voortgang herinrichting binnenstad in combinatie met:
 1. handhaven historisch waarden;
 2. beperking van de afsluiting van de Voorstraat;
 3. handhaven van de weekmarkten op de Voorstraat;
 • herinrichting Havenweg met aandacht voor de leefbaarheid in het Havenkwartier en herinrichting Koningin Julianastraat volgens de eerdere plannen;
 • het op de kaart zetten van Harlingen voor de toerist:
 1. een Waddendoecentrum;
 2. meer aandacht voor de ’aankleding’ van de stad;
 • blijvend faciliteren van festivals, feesten en culturele evenementen en ondersteunen van nieuwe initiatieven.

 

 logo PvdA harlingen