31 maart 2017

Jaarvergadering PvdA

   Bericht overgenomen Harlingen-nieuws

Tijdens de algemene ledenvergadering op donderdag 30 maart is het jaarverslag 2016 goedgekeurd. Hoewel veel goede zaken op het sociaal gebied werden bereikt, startte de vergadering in mineur. Ook in Harlingen werd het aantal PvdA-stemmers tijdens de Tweede Kamerverkiezingen gedecimeerd.
Volgens Willem de Graaf, die tijdens de bijeenkomst van vicevoorzitter tot voorzitter van de afdeling bevorderd, heeft de partij een jaar de tijd om te laten zien wat de PvdA zoal in Harlingen heeft bereikt. Harlingen staat er financieel beter voor dan ooit. Er is geld voor vernieuwing en vernieuwend sociaal beleid. Volgens De Graaf heeft zijn partij een jaar om te laten zien wat is bereikt. Dan zijn de Gemeenteraadsverkiezingen 2018.

Broedermoord

Een ouwe Seun zou geen ouwe Seun zijn als niet even op de landelijke partijorganisatie werd gemopperd en dat er in de aanloop tot de verkiezingen veel is misgegaan zoals de broedermoord tussen Ascher en Samson. Dit had nooit mogen gebeuren. Toch was de algemene teneur onder de Harlinger leden dat de PvdA ten onrechte door de keizers zo is afstraft. “Er was hard ingrijpen nodig om Nederland weer gezond te krijgen. De PvdA nam haar verantwoordelijkheid en is daar voor afgestraft. Nu is er weer een gezonde financiële situatie en smijten alle partijen met miljarden, met als gevolg dat we de generaties na ons met nog meer schulden opschepen”, aldus een van de aanwezigen.

Jaarverslag 2016

Toch was het volgens het bestuur niet de bedoeling om te gaan zwartepieten. “Het is weer tijd om vooruit te kijken”, sprak de nieuwe voorzitter. Volgens hem is er ook iets te vieren, namelijk dat de PvdA Harlingen een belangrijk stempel op het plaatselijk beleid heeft gedrukt. En dat er in 2016 veel is bereikt. Dit valt ook te lezen in het jaarverslag.

 

Enkele hoogtepunten:

AZC

Zo stond het voorjaar van 2016 in het teken van de alsmaar groter wordende vluchtelingencrisis. Ook Harlingen nam mede op initiatief van de PvdA de verantwoordelijkheid voor deze grote groep vluchtelingen. Zo organiseerde de gemeente Harlingen in oktober 2015 ook crisisnoodopvang in de Waddenhal. Na enkele informatie- en discussieavonden besloot het college om mee te werken aan de opvang van 300 vluchtelingen op het Balklandterrein in Harlingen. Zo ver kwam het echter niet omdat de vluchtelingenstroom achterbleef bij de verwachting. Wel nam de gemeente Harlingen 41 vluchtelingen met een verblijfsstatus op binnen haar gemeentegrenzen.

Huishoudelijke hulp

In 2016 bleek ook dat veel gemeenten hun beleid omtrent de Huishoudelijke Hulp moesten aanpassen als gevolg van rechterlijke uitspraken. Harlingen heeft beleid en uitvoering ook aangepast en aangescherpt. Ondanks de bezuinigingen op het gemeentebudget zorg blijft de gemeente ook in 2017 Huishoudelijke hulp aanbieden met een lage eigen bijdrage. Harlingers betalen de laagste eigen bijdrage in heel Noord-Friesland. Een mooi voorbeeld van de PvdA inbreng in de gemeente.

ZZP’ers

Verder is het kwijtscheldingsbeleid van de gemeente Harlingen geactualiseerd en verruimd. Waar voorheen bijvoorbeeld ZZP’ers categoraal werden buitengesloten, is het nu ook voor die groep mogelijk om bij weinig inkomen en vermogen kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen aan te vragen. Op voorspraak van de PvdA kunnen mensen met een minimuminkomen tegemoetkoming van de kosten voor de kosten van een ID-kaart krijgen.

Sneller weer aan het werk

Verder heeft de gemeenteraad bij de begroting 2017 geld ter beschikking gesteld om Gebouw C ( dependance RSG) aan de Julianastraat van te sloop te redden en om te vormen tot een gebouw met een duidelijke wijkfunctie waar ook dagbestedingsactiviteiten kunnen worden georganiseerd. Ook is € 150.000 uitgetrokken voor een proef om mensen in een uitkeringssituatie sneller naar werk terug te geleiden.

Onderwijs

Ook in 2017 zullen de peuters in Harlingen weer gratis peuterspeelzaalwerk (voorschoolse educatie) kunnen genieten. Dit is uniek in Friesland. De basisscholen in de gemeente zijn getransformeerd in Integrale Kindcentra’s ( IKC) waar naast onderwijs, ook opvang en peuterspeelzaalwerk wordt verzorgd in moderne en goed toegeruste gebouwen. In 2016 is heeft de gemeente geld ter beschikking gesteld om de school aan de Hofstraat te verbouwen tot een prachtige locatie waar de onderbouw van de St. Michaelschool les krijgt.

Daarnaast is wederom  € 100.000 uitgetrokken om een peuterplusgroep in Harlingen te behouden. In deze peuterplusgroep kunnen peuters met achterstanden extra aandacht van professionals krijgen.

Verder blijft de gemeente meebetalen aan de vakkrachten gymnastiek op de basisscholen, en ook zorgt de gemeente ervoor dat de maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs behouden blijft.

Hannemahuis

Op aandringen van coalitiepartner Harlinger Belang is er een onderzoek gestart naar de positie van het Hannemahuis. Centrale vraag was of het Hannemahuis niet beter als zelfstandig museum verder zou kunnen gaan. Tot nu toe is het Hannemahuis een gemeentelijk museum geweest. PvdA-fractie heeft, in lijn met de uitkomsten van het onderzoek, bepleit om het voortbestaan van het museum binnen de gemeentelijke organisatie te verankeren en daarmee blijft het museum ook in de toekomst voor Harlingen behouden.