17 september 2014

Algemene beschouwingen perspectiefnota 2014

Op 16 september 2014 heeft de gemeenteraad van Harlingen de Perspectiefnota 2014 besproken. Die behandeling begint altijd met de algemene beschouwingen van de fractievoorzitters.

Onze fractievoorzitter Edwin Helvrich: ‘Met genoegen’ hoort niet in de eerste regel van de Perspectiefnota te staan.

De Perspectiefnota begint met de zin ‘met genoegen bieden wij u de perspectiefnota aan’, een in de ogen van de PvdA ongelukkig gekozen zin. Immers voor de komende drie jaar staan er grote bezuinigingen op stapel. De noodzaak van de bezuinigingen en het verkrijgen van meer inkomsten staat wat ons betreft niet ter discussie, de gemeente moet de begroting op orde hebben, maar de gevolgen van de bezuinigingen en de hogere tarieven zullen in Harlingen zeker gevoeld worden. Met genoegen vinden wij hier dan ook niet bij passen.
In de Perspectiefnota hadden wij als PvdA graag gezien dat er niet alleen bezuinigingen opgesomd worden, maar dat er ook perspectief geboden zou worden. In het coalitieakkoord staan daarvoor genoeg aanzetten. Zoals onder andere de instelling van een ondernemersloket en de klankbordgroep voor ondernemers. In de huidige tijd, waarbij het met de economie nog steeds niet geweldig gaat, toch punten van belang. Wanneer kunnen wij van het college de volgende stappen hierin verwachten?
Harlingen zet in op toerisme, belangrijk daarbij is de promotie van onze stad. Momenteel lijkt het beleid ten aanzien van promotie nogal versnipperd te zijn, graag zou de PvdA zien dat het college alle budgetten, werkzaamheden en de betrokkenen, zoals de VVV, het Ondernemersfonds en de HOV, verzamelt en bij elkaar brengt om tot een gezamenlijk promotiebeleid te komen. Bijvoorbeeld hoe het in Franeker met de Stichting Promotie Stad Franeker geregeld is. Wij hopen dat het college in 2015 met voorstellen zal komen. De voorgestelde bezuiniging op de VVV in 2015 is ons te fors, er zijn immers tot 2016 lopende afspraken gemaakt. Daarom komen wij met een amendement zodat in overleg met de VVV gekeken gaat worden naar de taakverdeling tussen de plaatselijke VVV en de provinciale organisatie.
De decentralisatie van de drie grote taken in wat het sociale domein genoemd wordt, vraagt veel van de gemeentelijke organisatie. Wij weten dat er hard gewerkt wordt om deze nieuwe gemeentelijke taken per 1 januari goed geregeld te hebben. Een goed voorbeeld daarvan is de instelling van het Stadsteam en het Jeugdteam. De PvdA verzoekt het college de rol van de vrijwilligers in de zorg niet te onderschatten en hen zoveel mogelijk te betrekken bij het beleid.
De maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van jongeren, zij maken hierbij kennis met vrijwilligerswerk. Wij zien hierin een stimulerende taak voor de gemeente. De PvdA zal dan ook met een amendement komen om hier budget voor vrij te maken. Dat geld is nodig voor een stagecoördinator van de Skûle.
Bewegen is goed voor jong en oud. Wij roepen het college op om hier blijvend aandacht voor te hebben en om zoveel mogelijk stimulerend beleid te voeren.
De bezuinigingen op het onderhoud – de jeugdgemeenteraad vraagt aandacht voor de binnenstad – de openbare verlichting en het strooien mogen de leefbaarheid en veiligheid in onze gemeente niet aantasten. Hoe gaat het college dat waarmaken? Op de Zuiderpier staat het onkruid op een aantal plekken wel erg hoog, dat is geen visitekaartje voor toeristisch Harlingen volgens de PvdA. U stelt voor de tarieven begraafrechten te verhogen, is dat wel in verhouding tot de huidige staat van het onderhoud? Wordt het niveau hoog van het beeldkwaliteitsplan nog wel gehaald? Daar hebben wij zo onze twijfels bij. Onder onze bruggen wilt u ruimte bieden voor reclame-uitingen om daarmee inkomsten te krijgen. Om deze reclame vaak genoeg zichtbaar te hebben, worden daartoe vaker de bruggen opengezet? Reclame op de rotondes zien wij niet zitten, het geeft onnodige afleiding en zorgt voor een verminderd verzorgd uitziende omgeving. Daarom komen wij met een amendement.
Het veiliger maken van de Haulewei heeft de steun van de PvdA. Wij vinden evenwel dat de provincie als wegbeheerder financieel stevig moet bijdragen. Wij roepen het college dan ook op om bij het college van gedeputeerde staten de druk op te voeren. De PvdA heeft inmiddels onze partijgenoten in de staten benaderd, wij hopen dat de andere raadsfracties ook hun partijgenoten in provinciale staten hierover zullen aanspreken.
In de Perspectiefnota kiest het college ervoor om de OZB voor woningen sterker te laten stijgen dan voor de niet-woningen. Een keuze die wij als PvdA niet begrijpen en ook niet kunnen en willen steunen. Voor 2015 wil de PvdA geen extra stijging voor alleen de woningbezitters. Dekking kan wat ons betreft gevonden worden in het meer kostendekkend maken van de leges voor omgevingsvergunningen. Voor de jaren erna kan het niet zo zijn dat woningbezitters meer stijging krijgen dan de niet-woningbezitters. Er zal dan ook een gezamenlijk amendement ingediend worden.
Het college stelt voor om de subsidies aan verschillende organisaties te korten met 10%. De PvdA vindt dat wij als politiek niet achter kunnen blijven, wij zullen dan ook een gezamenlijk amendement indienen om ook de fractieondersteuning met 10% te korten. De opbrengst kan gebruikt worden om de voorgestelde bezuiniging op de Rekenkamercommissie te verlichten.

Voorzitter, voor de PvdA moet de Perspectiefnota ook echt perspectief uitstralen, ook nu de financiële middelen daarvoor niet zoveel ruimte bieden als wij graag zouden willen zien. Wij roepen het college dan ook op om voortvarend aan de slag te gaan om de uitdagingen die op ons afkomen op te pakken. Een planning voor de uitvoering van het Coalitieprogramma zien wij graag op korte termijn van u tegemoet.

Wilt u reageren stuur dan een mailtje naar afdelingharlingen@pvda.nl