21 april 2017

Nieuws vanuit de PvdA Fraktie

Elke maand heeft de PvdA-fractie een openbare fractievergadering in Het Vierkant, u bent van harte welkom om vragen te stellen en mee te discussiëren over wat de fractie in de raad en commissie gaat bespreken.

Of heeft u iets anders wat met Harlingen en onze inwoners te maken heeft en wat u graag met de fractie wil bespreken? We beginnen om 19:30 uur en de koffie en thee staan klaar.

Tot het zomerreces hebben we nog de volgende fractievergaderingen gepland: maandag 8 mei, maandag 29 mei en dinsdag 20 juni. U bent van harte welkom!

Armoedebeleid

Mede naar aanleiding van vragen van de PvdA- fractie heeft het college besloten om een aantal maatregelen te nemen om de armoede in onze gemeente aan te pakken. Er wordt gewerkt aan een digitale toeslagencalculator, waarbij mensen zelf makkelijk kunnen zien of ze recht hebben op bijvoorbeeld huurtoeslag, zorgtoeslag, kwijtschelding gemeentelijke belastingen, kinderopvangtoeslag enzovoort. Ook zal een bureau ingehuurd worden om mensen met een laag inkomen te helpen bij hun belastingaangifte en het aanvragen van toeslagen. In de gemeente Weststellingwerf is dit al gebeurd, honderd gezinnen leverde dit 130.000 euro op!

Daarnaast kijkt onze wethouder, Hein Kuiken, naar de mogelijkheden om de 99.000 euro,  die de gemeente van het Rijk krijgt om de armoede onder kinderen aan te pakken, goed in te zetten. Maatregelen waaraan gedacht wordt zijn: het aanvragen van bijvoorbeeld het Kindpakket makkelijker maken en de voorwaarden versoepelen. De PvdA-fractie is blij dat de wethouder het bestrijden van armoede in onze stad zo voortvarend oppakt.

Verslag van de raadsvergadering van 12 april

OZB

De gemeenteraad heeft drie amendementen aangenomen op de Kadernota. Mede op initiatief van de PvdA-fractie zijn deze amendementen tot stand gekomen. Het gaat met de gemeente financieel een stuk beter dan een paar jaar geleden. Toen moest de gemeente besluiten tot een aantal bezuinigingen en het verhogen van de OZB. Doordat de gemeente een overschot op de begroting heeft van ruim twee ton komend jaar en dit oploopt tot zeven ton in 2020 is er ruimte om de extra OZB-verhoging voor burgers en bedrijven niet door te laten gaan. Jammer is wel dat D66 en GroenLinks tegen hebben gestemd. Zij vinden blijkbaar dat onze burgers en bedrijven wel extra OZB moeten gaan betalen.

Havenverzelfstandiging

De gemeenteraad heeft een definitief besluit inzake de havenverzelfstandiging genomen.

Op 25 oktober 2016 heeft de raad al voorwaardelijk ja gezegd tegen de havenverzelfstandiging. De raad wilde destijds alvorens de haven definitief te verzelfstandigen nog een aantal documenten uitgewerkt zien. Het gaat hierbij om overeenkomsten waarin afspraken tussen de gemeente en havenbedrijf worden vastgelegd over de inbreng van eigendom, beheer en bestuur van de haven en financiën. Het college van B&W heeft deze documenten nu uitgewerkt en heeft ze voorgelegd aan de raad.

De PvdA heeft samen met GroenLinks indertijd tegen de havenverzelfstandiging gestemd. De businesscase van de havenverzelfstandiging is nog steeds wankel en gebaseerd op een groot aantal (optimistische) aannames. Zo moet de gemeente ongeveer een miljoen euro inbrengen om verwachtte verliezen van het los van de gemeente opererende havenbedrijf af te dekken de komende jaren. Een groot deel van deze hogere kosten wordt veroorzaakt doordat er een dure directeur zal moeten worden ingehuurd en over eventuele winst zal voor het eerst belasting moeten worden betaald.

Verder heeft de PvdA-Harlingen grote moeite met het op afstand zetten van publieke infrastructuur. De haven is altijd publiek eigendom geweest en democratisch gekozen gemeentebestuurders hebben altijd zeggenschap en verantwoordelijkheid gehad over het reilen en zeilen in de haven. Aan die situatie komt nu een einde omdat een meerderheid van de gemeenteraad geloofd dat verzelfstandiging kansen biedt. De PvdA heeft dan ook in deze ‘tweede ronde’ tegen de verzelfstandiging gestemd.

Motie van wantrouwen

GroenLinks kwam met een motie van wantrouwen tegen wethouder LeRoy. Aanleiding was de in de vorige raad gesneuvelde motie over de watertappunten van GroenLinks. Dat kwam meer door het onhandige optreden van Wim Kroon zelf. Hij trok kort door de bocht zijn motie in, de helpende hand van andere fracties negerend. Resultaat: iets goeds voor de stad, namelijk watertappunten, komen er niet. En dan nu een motie van wantrouwen… Gelukkig kreeg de motie van wantrouwen geen enkele steun in de raad.