Door Edwin Helvrich op 9 februari 2017

Verslag raadsvergadering 8 Februari


De raadsvergadering van 8 februari duurde maar kort, binnen een uur waren alle agendapunten afgehandeld. De PvdA-fractie heeft in de raadsvergadering vragen gesteld over de volgende onderwerpen: hulp bij belastingteruggave voor minima en de bureaucratie in de Jeugdzorg.

De gemeente Weststellingwerf heeft een adviesbureau ingehuurd om voor de minima uit te zoeken of men in aanmerking komt voor belastingteruggave of toeslagen. Dit heeft 100 gezinnen €130.000 opgeleverd. De vraag van de PvdA was: “Hoe staat het college er tegenover om zoiets ook in Harlingen te gaan doen?” Immers er zijn waarschijnlijk ook in Harlingen gezinnen die hier wel recht op hebben, maar de benodigde aanvragen zelf niet voor elkaar krijgen. Wethouder Kuiken heeft positief geantwoord, hij gaat bekijken of dit in Harlingen ook mogelijk is in samenwerking met de al bestaande initiatieven van hulp bij de belastingaangifte.

De tweede vraag ging over de Jeugdzorg. Onlangs (28 januari) stond in de Leeuwarder Courant een artikel over de Jeugdzorg. Naast de dingen die goed gaan, wordt er de zorg uitgesproken over de toegenomen bureaucratie door de decentralisatie naar de gemeenten. De vraag van de PvdA was: “Herkent het college dit beeld en zo ja, welke stappen bent u van plan te gaan zetten om te voorkomen dat de hulp aan jongeren hierdoor in de knel komt?” Wethouder Kuiken herkent het beeld van meer papieren rompslomp, maar volgens hem komt de zorg voor de jeugd er niet door in de knel. Hij gaat met de betrokken organisaties in overleg om te kijken of de procedures minder omslachtig kunnen.

Eén van de agendapunten was de begroting van de dienst SoZaWe. De PvdA is zeer tevreden met de extra €100.000 welke besteed gaat worden aan het voormalige gebouw C van de RSG. De gemeente heeft er nu €200.000 voor beschikbaar. De plannen voor Nieuw Zuid hebben onze steun. Wij zien dit als een goede besteding voor activiteiten zoals de bibliotheek en de andere activiteiten voor en door bewoners van Plan Zuid, dit zal volgens de PvdA de wijk en de bewoners ten goede komen.  Met behulp van deze steun zullen er nieuwe activiteiten ontwikkeld kunnen worden. Waarbij bijvoorbeeld eenzaamheid en eventuele re integratieprojecten of andere activiteiten de levendigheid in de wijk zullen bevorderen.Wat betreft het armoedebeleid roepen wij het college op om snel een goede besteding te vinden voor het Harlinger deel van de 100 miljoen beschikbaar gesteld door de Rijksoverheid, op initiatief van de PvdA, voor bestrijding van kinderarmoede. Want helaas ook in Harlingen leven kinderen in armoede. Wij hopen dat het college een goede invulling gaat geven aan dit geld, het gaat in onze gemeente om 96.000 euro. Zodat voor kinderen die helaas in armoede opgroeien er toch genoeg kansen en mogelijkheden zijn om op een volwaardige manier te kunnen deelnemen aan onze samenleving. Voor de zomer zal wethouder Kuiken met een plan komen om hier werk van te gaan maken.

Edwin Helvrich

Edwin Helvrich

Helvrich, Edwin A.S. Talmastraat 65 8862 WT Harlingen Tel:  0517-234364 PERSOONLIJKE INFO Ik ben Edwin Helvrich, ben 45 jaar en ben geboren en getogen in Harlingen. Ik ben leraar aardrijkskunde en geschiedenis aan de RSG Simon Vestdijk. Graag wil ik voor de Partij van de Arbeid lid van de gemeenteraad van Harlingen blijven. De afgelopen

Meer over Edwin Helvrich